Iniciatyvos

Vystomos tarpteritorinio projekto veiklos

Iniciatyvos

Partnerių susitikime aptarta projekto „LEADER idėjų tinklaveika“ eiga

Druskininkų VVG kartu su partneriais tęsia tarpteritorinio bendradarbiavimo projekto „LEADER idėjų tinklaveika“ įgyvendinimą.

Sausio 14 d. projekto koordinatorius Panevėžio rajono VVG pakvietė projekto partnerius Kauno rajono VVG, Druskininkų VVG ir Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) (Lazdijų r.) į susitikimą.

Nuotolinio susitikimo metu aptartos tolimesnės veiklos. Projektu siekiama skatinti kaimo plėtros dalyvius aktyviau įsitraukti į kaimo plėtros procesus kuriant LEADER idėjų tinklaveiką. Artimiausiu metu 4 Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenės bus  pakviestos dalyvauti  renginių cikle „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ (viso partnerių VVG teritorijose į veiklas įsijungs 24 kaimo bendruomenės).  Renginių metu bus analizuojami bendruomeninių organizacijų poreikiai ir galimybės dalyvauti kaimo plėtros procesuose, bus nustatomi prioritetai ir generuojamos vietos bendruomenes įgalinančios idėjos. Renginių ciklą kiekvienoje bendruomenėje sudarys 5 renginiai.

Kiekvienai kaimo bendruomenei bus pasiūlyta sukurti video filmuką, atskleidžiantį tos vietovės kūrybiškus problemų sprendimų būdus.  Partneriai kalbėjosi apie tai, kaip turėtų atrodyti video filmukai, nagrinėjo įvairius pavyzdžius.

Diskutuota apie galimybę projekto dėka skatinti sumanių idėjų vystymą kaimuose, kadangi Sumanių kaimų projektams artimiausiu metu ir ateityje planuojamos investicijos.

Daugiau apie projektą: 

Projekto tikslas – skatinti kaimo plėtros dalyvius aktyviau įsitraukti į kaimo plėtros procesus kuriant LEADER idėjų tinklaveiką. Numatytos šios veiklos, kurios skirtos visiems kaimo gyventojams, vietos valdžios institucijų, NVO ir kitų organizacijų, veikiančių jų gyvenamojoje vietovėje, atstovams:

1. Mokymų „Idėjų generavimo specialistų rengimo dirbtuvės“ organizavimas.
Numatoma organizuoti mokymus, kuriuose dalyvaus asmenys, aktyviai veikiantys kaimo plėtros procesuose (VVG darbuotojai, VVG nariai ir (ar) kiti kaimo plėtros dalyviai). Planuojama, kad mokymuose dalyvaus po 4 asmenis iš kiekvienos VVG (projekto koordinatoriaus ir 3 partnerių), iš  viso 16 žmonių. Mokymų metu, taikant šiuolaikiškus, modernius interaktyvaus mokymo(si) būdus bus stiprinamas mokymų dalyvių gebėjimas taikyti kūrybiško idėjų generavimo metodus ir įgytas kompetencijas panaudoti padedant vietos bendruomenėms generuoti kūrybiškas, inovatyvias idėjas vietos lygmeniu.

Lapkričio mėn. jau vyko Druskininkuose vyko partnerių idėjų generavimo specialistų rengimo dirbtuvės, kurių metu projekto partneriai mokėsi kūrybiškumą skatinančių idėjų metodų.

2. Renginių ciklo „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ organizavimas.
Visų partnerių VVG teritorijose bus organizuojami 24 renginių ciklai „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“. Renginių ciklą sudarys 5 renginiai. Planuojama, kad kiekviename renginių cikle dalyvaus apie 12 vietos gyventojų, kaimo plėtros dalyvių. Į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 6 Panevėžio r. VVG vietos bendruomenes. Renginių metu bus analizuojami bendruomeninių organizacijų poreikiai ir galimybės dalyvauti kaimo plėtros procesuose, nustatomi prioritetai ir generuojamos vietos bendruomenes įgalinančios idėjos. Atskirų vietos bendruomenių idėjų generavimo procesai bus fiksuojami, bus sukurtos vizualizacijos.

3. Bendruomeninio verslo idėjų sklaidos internete platformos „Idėjų bankas“ sukūrimas.
Bus sukaupta, susisteminta ir vizualiai patraukliai internete (svetainėje leadertinklas.lt, pateikiant nuorodas iš projekto koordinatoriaus ir partnerių svetainių) pateikta informacija apie Panevėžio, Kauno, Druskininkų ir Lazdijų rajonų vietos bendruomenių vykdomas veiklas.

4. Nuotolinės konferencijos/forumo organizavimas.
Planuojama organizuoti nuotolinę konferenciją/forumą, kurio metu bus diskutuojama apie naujų idėjų atsiradimo būtinumą, jų vystymą, gyvavimo ciklus, bus pristatomi visų partnerių VVG idėjų laboratorijų rezultatai, vyks diskusijos, darbas grupėse.

Projekto vertė: 104,7 tūkst. Eur
Skirta paramos suma (95 proc.): 99,5 tūkst. Eur
Projekto partnerių prisidėjimas (5 proc.): 5,2 tūkst. Eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėn. (iki 2022-08-31)

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

Daugiau informacijos apie projektą tel. 8 615 84052 (Druskininkų VVG VPS administratorė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė) arba adresu Jaunystės g.17, Viečiūnai, Druskininkų sav.