Druskininkų VVG įgyvendinami ir įgyvendinti projektai

Įgyvendinami projektai

 • Projektas „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „LEADER“. Gautas finansavimas projektui 1 142 758 Eur, iš jų VVG veiklos ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidoms skirta 228 552 Eur, vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms skirta 914 206 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016 – 2023 m. Visa informacija apie VPS strategiją čia, apie kvietimus čia, apie finansuotus vietos projektus čia.
 • Projektas „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas. Projekto vertė 104 687,00 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020– 2022 m. Pareiškėjas Kauno r. vietos veiklos grupė, partneriai Druskininkų VVG, Panevėžio r. VVG,  Dzūkijos VVG (Lazdijų r.). Projekto tikslas – skatinti pažangaus kaimo tinklaveiką.
 • Projektas „LEADER idėjų tinklaveika” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas. Projekto vertė 99 460,00 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021– 2022 m. Pareiškėjas Panevėžio r. VVG, partneriai Druskininkų VVG,  Kauno r.  VVG,  Dzūkijos VVG (Lazdijų r.). Projekto tikslas – skatinti kaimo plėtros dalyvius aktyviau įsitraukti į kaimo plėtros procesus kuriant LEADER idėjų tinklaveiką.
 • Apie projekto pirmuosius kūrybiškumo mokymus čia.
 • Apie projekto partnerių susitikimą čia.

Įgyvendinti projektai

 • Projektas „12-asis Druskininkų sav. kaimo bendruomenių sąskrydis Savanorystės metams paminėti” – pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių paramos konkursą.  Gautas finansavimas 3500 Eur. Projektas įgyvendintas 2022 m. Projekto lėšomis suorganizuotas tradicinis bendruomenių sąskrydis Leipalingyje – Mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje 2022, sutelktos Druskininkų sav. kaimo bendruomenės ir paminėti Savanorystės metai 2022. Daugiau informacijos galite skaityti čia. 
 • Projektas „Mus vienija bendrystė ir bendruomeniškumas” – pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių paramos konkursą.  Gautas finansavimas 3000 Eur. Projektas įgyvendintas 2021 m. Projekto lėšomis suorganizuotas tradicinis 11-asis bendruomenių sąskrydis Mizarų kaime ir sutelktos Druskininkų sav. kaimo bendruomenės.   Taip pat suorganizuota 1 bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą skatinanti gerosios patirties sklaidos išvyka ir mokomasis vizitas į Lazdijų rajono savivaldybės kaimo bendruomenes – Žagarių kaimo bendruomenę ir Seirijų kaimo bendruomenę.  Daugiau informacijos apie sąskrydį galite skaityti čia.
  Daugiau informacijos apie projekto veiklas čia.
 • Projektas „10-asis Druskininkų kaimo bendruomenių sąskrydis” – pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių paramos konkursą.  Gautas finansavimas 3000 Eur. Projektas įgyvendintas 2020 m. Projekto lėšomis suorganizuotas tradicinis bendruomenių sąskrydis Mizarų kaime ir sutelktos Druskininkų sav. kaimo bendruomenės. Daugiau informacijos galite skaityti čia. 
 • Projektas „Druskininkų kaimo bendruomenių sąskrydis 2019” – pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių paramos konkursą.  Gautas finansavimas 3000 Eur. Projektas įgyvendintas 2019 m. Projekto lėšomis suorganizuotas tradicinis bendruomenių sąskrydis Mizarų kaime ir sutelktos Druskininkų sav. kaimo bendruomenės. Daugiau informacijos skaitykite čia. 
 • Projektas „Bendradarbiavimo  paieškos: Lietuva – Vokietija” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ (techninė paramą tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti). Gautas finansavimas projektui 3000,00 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018 m. Pareiškėjas Druskininkų VVG, partneriai Alytaus r. VVG, Šventosios žuvininkystės  r. VVG. Projekto metu Lietuvos VVG vyko į Vokietiją, kur kartu su  Märkische Seen VVG vystė bendrą tarptautinį projektą.  Susitikimo rezultatas –  bendras tarptautinis projektas „Lėtos kultūros patirtys 2.00/CultTrips 2.00”, kuriame Druskininkų VVG yra partneriai, o Alytaus r. VVG yra pareiškėjai. Šiame projekte kartu su kitais Europos VVG dalyvauja ir Märkische Seen VVG. Daugiau informacijos apie projektą skaitykite čia. 
 • Projektas „Druskininkų bendruomenių sąskrydis” – pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių paramos konkursą.  Gautas finansavimas 3000 Eur. Projektas įgyvendintas 2018 m. Projekto lėšomis suorganizuotas tradicinis bendruomenių sąskrydis Viečiūnų bendruomenėje ir sutelktos Druskininkų sav. kaimo bendruomenės. Daugiau informacijos apie projektą skaitykite čia.
 • Projektas „Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. rengimas” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį ,,Parengiamoji parama“ . Gautas finansavimas projektui 9000,00 Eur. Įgyvendinus projektą bus parengta Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2014-2020 m. strategija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2015 m. kovo 9 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.
 • Projektas „Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategija pagal Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”. Gautas finansavimas projektui 5330000 Lt. Pagal projektą įgyvendinama  Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010-2015 m.
 • Projektas „Druskininkų VVG narių mokymas ir vietos projektų teikėjų bei vykdytojų aktyvumo skatinimas pagal Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Parama VVG veiklai, įgydžiams įgyti ar aktyviai pritaikyti” veiklos sritis ,, Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti” bei ,,Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti”. Gautas finansavimas projektui 130 000 Lt. Pagal projektą organizuojami mokymai, informaciniai renginiai vietos plėtros strategiją administruojantiems asmenims bei potencialiems vietos projektų vykdytojams. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2011-2015 m.
 • Projektas „Druskininkų VVG teritorijos verslo plėtros perspektyvos“. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“. Finansavimas skirtas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaujantis Agentūros direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. BR1-641 „Dėl Projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, sąrašo patvirtinimo“. Projektui skirta 15 000 Lt. Projekto tikslas – atlikti bendruomeninio verslo organizavimo galimybių Druskininkų savivaldybėje analizę. Rengiant studiją vyko informacijos rinkimas ir sisteminimas, buvo organizuojami suinteresuotų kaimo bendruomenių ir specialistų susitikimai ir diskusijos, rengiami fokus grupių interviu, buvo suorganizuotas 2 dienų trukmės teminis renginys, skirtas susipažinti su Pagėgių krašto bendruomenių gerąja patirtimi organizuojant bendruomeninį verslą. Projektas įgyvendintas nuo 2011 m. liepos iki 2012 m. gegužės mėn. Su parengta studija galite susipažinti ČIA:  Druskininkų VVG teritorijos verslo plėtros perspektyvos
 • Projektas „Arčiau meninės kūrybos ir tradicijų pasienio regione“ pagal 2007-2013 m. Bendradarbiavimo abipus sienos programos Lietuva-Lenkija Smulkiųjų projektų fondą. Projektas įgyvendinamas kartu su vietos veiklos grupe asociacija „Lokalna Grupa Dzialania-Kanal Augustowski i Rospuda“. Gautas finansavimas 187 000 Lt. Projekto įgyvendinimo tikslas – vystyti bendradarbiavimo tinklą tarp partnerių Lietuvos-Lenkijos pasienyje kultūros srityje.  Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010-2011 m.
 • Projektas „Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos 2007-2013 m. rengimas” pagal Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį ,,Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“. Gautas finansavimas projektui 69 021 Lt. Įgyvendinus projektą parengta Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2009-2010 m.

Druskininkų vietos veiklos grupė

Apie VVG

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.